Gi meg 5 for frihet og likestilling!

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon setter fokus på fem viktige områder for god tilrettelegging i kommunene.

Anna Bjørshol fra BUFDIR trekker frem noen nøkkeltall for sysselsetting, bolig, utdanning og andre områder. Det er fortsatt for dårlig dekning og ikke i tråd med FN-konvensjonen.

Anna Bjørshol og andre har selvsagt også støtte av tegnspråktolk og teleslynge, mens hun holder sitt innlegg.

Det finnes en egen kommunemonitor som kan brukes både til sammenligning mellom kommuner og som internt verktøy for å følge opp disse områdene. Her er det fokus på dekningsgrad, ressurser og kvalitetsindikatorer for tjenestetilbudene i kommunen.

Sammenligning av Oslo og Sarpsborg, som to eksempler på kommuner

Likestillingsminister Trine Skei Grande var dessverre forhindret fra å delta på møtet, men det var på forhånd laget til et filmet intervju for å få hennes innspill til området. Grande trekker frem behovet for riktig og god kompetanse i kommunene for å kunne gi et godt nok tjenestetilbud i kommunene. Kommunereformen skal forhåpentligvis bidra til at dette blir bedre i mange kommuner.

Paneldebatten er i gang, med politikere og fagfolk som har sterke meninger.

Det dreier seg om å gjøre samfunnet tilgjengelig i like stor grad som å stille med tjenester. Kommunestørrelse og den virkningen enhetenes størrelse har å si for hvordan brukerne og deres behov møtes, er en het potet for panelet. Størrelse betyr ikke alt, det handler om at de kommunene som mangler kompetanse må få bygge denne kompetansen.

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO), velger å ikke kaste seg inn i kommunesammenslåingsdebatten, men er opptatt av tjenestene og ikke størrelsen på de som skal gi disse. Kommunale råd i kommunene spiller en viktig rolle. FFO har gjort en undersøkelse, og denne viser at det er store variasjoner når det gjelder hvordan de kommunale rådene virker. Sekretariatshjelp for disse rådene, sammen med kompetansen hos rådsmedlemmene, er kritiske suksessfaktorer for velfungerende råd.

Små kommuner kan være lettere å få til å ta en tilrettelegging når behovet dukker opp, litt ad hocpreget, men det er uansett viktig med systemer som sikrer at det ikke blir personavhengig når kommunens tjenestetilbud skal ytes. Ikke alle kan bo i små og rike kraftkommuner hvor de møter ordføreren på Samvirkelaget.

Holdninger, økonomi og etikk spiller inn i saker, og bevisstheten om brukernes behov og forutsetninger er viktig for å finne gode løsninger. Det er i kommunene vi lever våre liv til daglig. Kommune-Norge må bli mer bevisst på sine forpliktelser og kanskje må det settes krav til rapportering og tydeligere oppfølging fra LDO. Mangel på evne til prioriteringer og handling er nok en stor utfordring i dag.

Klar tale fra ombudet til ordføreren ved siden av.

Et spørsmål er om det kommunale selvstyret rett og slett står i vrien for de gode løsningene. Trenger vi sterkere statlig styring gjennom føringer og krav til rapportering for å nå målene. Mennesker må få utnyttet ressursene sine, fysisk arbeid er i nedgang mens hjemmearbeid er på tur oppover. Fremtiden spiller sånn sett på lag med mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. Viktigheten av ordentlig utdanning til alle med nedsatt funksjonsevne kan ikke understrekes nok.

For mennesker med hjernesvulst vil det kanskje være noe annerledes, da fatigue og andre hjernerelaterte utfordringer sammen med fysiske, gjør det vanskeligere. Nøtter er til for å knekkes, og med gode hjerner som tar med brukerne inn i beslutningssløyfen, så vil vi også komme i mål med dette.

Leave a comment