Snakke med noen?

En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er opp i eller kan komme opp i. Enten som pårørende eller har vært/er syk selv. En likeperson er ikke en fagperson og alle har fått nødvendig opplæring i det å være likeperson og alle har taushetsplikt. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos.

En likeperson er:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.


Likepersoner er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre. Likepersonsarbeidet er en den viktigste delen av Hjernesvulstforeningens arbeid for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres nærstående/pårørende.

Gjennom likepersonsarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av Hjernesvulst.
En likeperson i Hjernesvulstforeningen er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med diagnosen enten som rammet eller som pårørende, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og deres pårørende.

Likepersoner møter du på Vardesentrene, hvor mange av Hjernesvulstforeningens likepersoner også går vakter, i tillegg til at du kan komme i kontakt med dem gjennom Hjernesvulstforeningen.

Likepersonene formidler viktig kunnskap til de som søker informasjon om Hjernesvulst, og om hvordan det er å leve med sykdommen.

Likepersonsarbeidet i Hjernesvulstforeningen drives med grunnlag i Hjernesvulstforeningens retningslinjer og vedtekter.
Likepersoner er ikke helsepersonell. De er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre.

Våre likepersoner utfører sitt verv på frivillig grunnlag. De har fått en grundig opplæring før de går inn i tjenesten og har underskrevet en taushetserklæring. Det vil si at det som blir sagt mellom deg og likepersonen, forblir mellom dere.
Likepersonsarbeidet kommer til uttrykk på mange måter. Det kan være likepersonssamtaler på vår kontakttelefon, møter på Vardesenter, Hjernesvulstforeningens lokallagsmøter og årsmøtene.

Ordliste for hjernesvulst-pasienten

Ring en likeperson

Ring direkte til en likeperson:

En del av våre likepersoner har sagt seg villig til å stå oppført med kontaktinformasjon i medlemsblad og på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon på disse finner du her.

Chat med en likeperson

Hjernesvulstforeningen åpner snart opp for en ny tjeneste hvor du kan chatte direkte med en likeperson.

Åpningstider for chatten blir kunngjort her og på Facebook.

Kontakt en likeperson

Fyll ut skjemaet og en likeperson vil kontakte deg.

Likepersoner med bakgrunn som pårørende:

Navn

Sted

E-post

Telefonnummer

Maiken Lunderøy
Berit Catherine Johnsen
Ingrid Abelsnes Wilberg
Berit Aaslund
Helge Ludvigsen
Nina Søndergaard
Monica Solberg Hansen
8802 Sandnessjøen
7374 Røros
1177 Oslo
1404 Siggerud
3033 Drammen
1534 Moss
4070 Randaberg
maiken.79@hotmail.com
bcjohnsen@hotmail.com
ingridwilberg@getmail.com
beritaaslund@gmail.com
helge.ludvigsen@ebnett.no
ninasn54@gmail.com
monica.solberghansen@getmail.no
906 86 565
993 18 275
900 79 500
977 87 178
909 45 432
922 63 010
938 29 007

Maiken Lunderøy
8802 Sandnessjøen
maiken.79@hotmail.com
906 86 565

Ingrid Abelsnes Wilberg
1177 Oslo
ingridwilberg@getmail.com
900 79 500

Helge Ludvigsen
3033 Drammen
helge.ludvigsen@ebnett.no
909 45 432

Monica Solberg Hansen
4070 Randaberg
monica.solberghansen@getmail.no
938 29 007

Berit Catherine Johnsen
7374 Røros
bcjohnsen@hotmail.com
993 18 275

Berit Aaslund
1404 Siggerud
beritaaslund@gmail.com
977 87 178

Nina Søndergaard
1534 Moss
ninasn54@gmail.com
922 63 010

Likepersoner med bakgrunn som rammede:

Navn
Sted
E-post
Telefonnummer
Hanne Mjøen
Sten Aksel Heien
Ester Chekkour
Hanne Bjørgan
Pål Kjeldsen
Cathrine Aas Moen
Cecilie Hansen
Tore Christensen
Kjell Thomassen
Jörg Hänicke
Merethe Bue
Sølvi Skarra Kvitnes
Astrid Fånes
Mette Krogstad
Frode Hallem
Solveig Lomsdal
Solveig Strand
Grethe Marie Guttorm
Torunn Hermansen
Marit Arstad Schiefloe
Trine Pettersen
Jens-Olav Johannessen
0194 Oslo
4841 Arendal
0578 Oslo
1177 Oslo
1387 Asker
1482 Nittedal
3033 Drammen
3233 Sandefjord
5282 Lonevåg
5162 Laksevåg
7045 Trondheim
7046 Trondheim
7600 Levanger
7503 Stjørdal
7606 Levanger
8907 Brønnøysund
9023 Krokelvdal
9845 Tana
9511 Alta
7500 Stjørdal
4326 Sandnes
5113 Tertnes
hannemjoen@hotmail.com
sten.aksel.heien@gmail.com
ester_reiersen@hotmail.com
centa22@icloud.com
paul@hjernesvulst.no
catmoe1967@gmail.com
cathrine@hjernesvulst.no
cecilie.t.hansen@ebnett.no
tore.christensen@sfjbb.net
kjellthom@online.no
j.haenicke@gmail.com
mere.the.the@gmail.com
s.skarrakvitnes@gmail.com
astfaane@online.no
mettek@hjernesvulst.no
frode.asbjorn.hallem@levanger.kommune.no
slomsdal@hotmail.com
loensen@live.no
guttorm57@hotmail.com
toru-her@hotmail.com
maritarstadschiefloe@gmail.com
trineaasland@hotmail.com
jens.olav.johannessen100@gmail.com
905 00 270
941 24 006
480 28 402
916 10 088
915 53 510
900 10 140
930 35 768
918 82 742
913 11 439
403 28 989
903 64 398
905 35 598
413 22 872
952 61 363
482 47 230
915 22 945
934 84 455
993 38 346
951 75 655
993 27 246
917 13 218
476 11 516

Likepersoner med bakgrunn som rammede:

Hanne Mjøen
0194 Oslo
hannemjoen@hotmail.com
905 00 270

Ester Chekkour
0578 Oslo
ester_reiersen@hotmail.com
480 28 402

Pål Kjeldsen
1387 Asker
paul@hjernesvulst.no
915 53 510

Cecilie Hansen
3033 Drammen
cecilie.t.hansen@ebnett.no
930 35 768

Helge Siljan
3237 Sandefjord
helge.siljan@gmail.com
403 28 989

Jörg Hänicke
5162 Laksevåg
j.haenicke@gmail.com
913 11 439

Sølvi Skarra Kvitnes
7046 Trondheim
s.skarrakvitnes@gmail.com
905 35 598

Mette Krogstad
7503 Stjørdal
mettek@hjernesvulst.no
952 61 363

Solveig Lomsdal
8907 Brønnøysund
slomsdal@hotmail.com
915 22 945

Grethe Marie Guttorm
9845 Tana
guttorm57@hotmail.com
993 38 346

Marit Arstad Schiefloe
7500 Stjørdal
maritarstadschiefloe@gmail.com
993 27 246

Cathrine Aas Moen
1482 Nittedal
catmoe1967@gmail.com
cathrine@hjernesvulst.no
900 10 140

Sten Aksel Heien
4841 Arendal
sten.aksel.heien@gmail.com
941 24 006

Hanne Bjørgan
1177 Oslo
centa22@icloud.com
916 10 088

Tore Christensen
3233 Sandefjord
tore.christensen@sfjbb.net
918 82 742

Kjell Thomassen
5282 Lonevåg
kjellthom@online.no
403 28 989

Merethe Bue
7045 Trondheim
mere.the.the@gmail.com
903 64 398

Astrid Fånes
7600 Levanger
astfaane@online.no
413 22 872

Frode Hallem
7606 Levanger
frode.asbjorn.hallem@levanger.kommune.no
482 47 230

Solveig Strand
9023 Krokelvdal
loensen@live.no
934 84 455

Torunn Hermansen
9511 Alta
toru-her@hotmail.com
951 75 655

Jens-Olav Johannessen
5113 Tertnes
jens.olav.johannessen100@gmail.com
476 11 516

Trine Pettersen
4326 Sandnes
trineaasland@hotmail.com
917 13 218

Mestringstips

«Kort om mestring» er en serie på syv korte filmer som handler om mestre det å leve med kronisk eller alvorlig sykdom. Innholdet er basert på Mestringskurs for menn, og er laget slik at det er fokus på tekst og medfølgende kommentarer. Kurset og materiellet er utviklet med støtte av ExtraStiftelsen.

Filmene kan sees hver for seg eller i rekkefølge, du bestemmer selv hva du ønsker å gjøre. Det lett komprimerte innholdet er ment å være tips til mestring og inspirasjon til refleksjon rundt egen rolle.