optune-bilde

1.september 2018 vil pasienter med glioblastom i Sverige tilbys Optune, behandling med elektriske felt. Nå er det på tide at Norge kommer etter!

Helsedirektoratet har siden 2013 jobbet med “Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging innen nevro-onkologi”, et arbeid som forventes ferdigstilt senest neste år. Mens dette arbeidet pågår, dør pasienter som med Optune etter alt å dømme ville ha levd vesentlig lenger. Når glioblastomene dukker opp, er det et besøk som sjelden forlater pasienten. Til tross for kirurgiske inngrep, kjemoterapi og stråling, er det dessverre en gjennomsnittlig overlevelsestid på ca 18 måneder. Mens Helsedirektoratet og Beslutningsforum jobber frem nye retningslinjer og beslutter nye behandlingsmetoder, dør det i gjennomsnitt en glioblastompasient hver dag i Norge.

Kostnadsbildet er vanskelig å sammenligne, da prisen for behandlingen i Sverige i beslutningsgrunnlaget (se lenke) er satt til veiledende pris, og ev rabatter er ikke kjent. I Norge har vi ikke innsikt i prisene etter forhandlinger forut for behandling i Beslutningsforum, men Hjernesvulstforeningen legger til grunn kjente bedriftsøkonomiske prinsipper som sier at når antallet går opp, så går også prisen ned.

For den som rammes av glioblastom, og således for Hjernesvulstforeningen, er det viktig at kostnaden ved behandlingen ikke er avgjørende. Det er livskvaliteten og den forlengelsen et forkortet liv kan få, som er det viktigste. Frem til det er kommet nye behandlingsprotokoller som gir en overlevelse på nivå med andre kreftsykdommer, så forventer vi at helsemyndighetene prioriterer tilstrekkelig innenfor sine tildelinger fra det norske folks store pengesekk. Det må finnes rom for behandling med Optune for den som ønsker det og vurderes som aktuell for slik behandling. Optune har beregnet at slik behandling vil være aktuelt for ca 74 nye pasienter hvert år i Sverige. Omsatt til norske befolkningstall kan vi anslå at ca 40 nye pasienter årlig vil ha nytte av behandling med Optune. Prisen per kvalitetsjusterte leveår, QALY, er i overkant av to millioner, ved bruk av Optune uten rabatt. Den reelle prisen vil vi neppe få vite, men etter vårt syn er den akseptabel. Forhåpentligvis er det enda flere som kan benytte Optune og få flere gode dager.

Vårt spørsmål til helsemyndighetene blir da som følger: Når følger Norge etter Sverige og tlbyr det eneste som så langt har vist seg å gi livsforlengende effekt og få om noen bivirkninger? Vi vil ha Optune nå!

Svensk beslutningsgrunnlag

Leave a comment